ALGEMENE VOORWAARDEN NLsupport

15-06-2004

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van NLsupport.
1.2 Accountgegevens: de gegevens die NLsupport verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en voorzover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
1.3 Klant: de partij die met NLsupport een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen NLsupport en een klant op grond waarvan door NLsupport diensten ten behoeve van de klant worden verricht.
1.6 Schijfruimte: geheugenruimte die NLsupport aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige NLsupport diensten.
1.7 Website: een of meerdere geÔntegreerde internetpagina's, voorafgegaan door een homepage.
1.8 Verkeersgegevens: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van NLsupport door van de NLsupport diensten gebruik te maken.
1.9 NLsupport: de eenmanszaak NLsupport gevestigd te Amersfoort als ingeschreven bij KvK Gooi & Eemland: 32096481.
1.10 NLsupport Diensten: de diensten of opdrachten die door NLsupport ten behoeve van klanten worden verricht.
1.11 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee NLsupport de diensten op het internet verleent.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen NLsupport en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
2.2 Alle door NLsupport gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat NLsupport een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant NLsupport diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door NLsupport mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is NLsupport gehouden al hetgeen NLsupport reeds heeft ontvangen aan de klant terug te betalen. NLsupport kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
2.3 NLsupport is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN NLsupport

3.1 NLsupport spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
* het verlenen van aansluiting op het systeem aan de klant voor de in de overeenkomst bepaalde NLsupport dienst(en);
* het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
* de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
3.2 NLsupport kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de NLsupport diensten.
3.3 NLsupport onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij NLsupport hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

4.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt NLsupport zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
4.2 De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks NLsupport, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien daarvoor door NLsupport toestemming is verleent.
4.3 Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
* spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij NLsupport;
* het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
* het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
* sexuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
* hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
4.4 Klanten zijn verplicht (signalen van) hackpogingen op of via het systeem van NLsupport onverwijld te melden op abuse@NLsupport.com.
4.5 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij NLsupport hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
4.6 De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
4.7 De klant is gebonden aan de hoeveelheid schijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is NLsupport bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de NLsupport diensten, informatie te verwijderen.
4.8 De klant geeft bij deze toestemming aan NLsupport zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van NLsupport welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor NLsupport en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij NLsupport hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
4.9 De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een (kopie van) het (geldige) identiteitsbewijs of uittreksel van de Kamer van Koophandel per post of fax naar NLsupport sturen. Hieraan kunnen door NLsupport administratiekosten worden verbonden.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 NLsupport is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van NLsupport. Met name is NLsupport niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het internet bij NLsupport of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van NLsupport, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in computeradressen, log-in procedure, account en e-mailadres.
5.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor NLsupport voortvloeiende schade.
5.3 De klant vrijwaart NLsupport tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
5.4 NLsupport is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in de artikelen 4.1 tot en met 4.5. Bovendien is NLsupport in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens NLsupport ontstaat.

ARTIKEL 6 NLsupport DIENSTEN

6.1 NLsupport verleent voor toegang tot het systeem en het internet aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem en de handleiding voor de duur van de overeenkomst te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan de handleiding te kopiŽren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik en back-up doeleinden. Bij het maken van kopieŽn zal de klant alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, ongewijzigd in stand laten.
6.2 Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.
6.3 NLsupport biedt klanten de mogelijkheid een homepage te openen. NLsupport stelt hiertoe schijfruimte beschikbaar, welk een onderdeel is van het geheel aan conform de overeenkomst beschikbare schijfruimte.
6.4 NLsupport is gerechtigd de klant extra kosten in rekening te brengen, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid (gratis) dataverkeer overschrijdt ten aanzien van dataverkeer, diskruimte en belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan NLsupport de overeengekomen kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. De administratie van NLsupport levert voor partijen bindend bewijs op terzake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.
Bij extreme overschrijding is NLsupport bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de NLsupport diensten, dataverkeer te blokkeren of te redigeren. NLsupport is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een blokkering of beperking.

ARTIKEL 7 DIENSTEN VAN DERDEN

7.1 Voor veel diensten is NLsupport afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. In dat geval sluit de klant veelal twee verschillende overeenkomsten, 1 met NLsupport en 1 met de derde partij. NLsupport is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
7.2 NLsupport verzorgt in opdracht van klanten tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en NLsupport aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 NLsupport neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op NLsupport diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.
8.2 NLsupport spant zich in klachten omtrent de NLsupport diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de NLsupport diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen 3 werkdagen melden, bij voorkeur per e-mail, op office@NLsupport.com. De klacht wordt, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, door NLsupport in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, 3 werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
8.3 NLsupport spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door NLsupport klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over abuse, spam of illegale handelingen door NLsupport klanten binnen 3 werkdagen naar het e-mail adres abuse@NLsupport.com sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
8.4 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

ARTIKEL 9 BEHEER VAN HET SYSTEEM

9.1 NLsupport is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door NLsupport te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens NLsupport ontstaat.
9.2 NLsupport is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de computeradressen, in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens NLsupport ontstaat. NLsupport zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

ARTIKEL 10 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

10.1 De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop NLsupport de opzegging ontvangt.

ARTIKEL 11 ONTBINDING

11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met NLsupport gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens NLsupport te voldoen, is NLsupport gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen NLsupport dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat NLsupport tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan NLsupport verder toekomende rechten.
11.2 NLsupport is bevoegd zondere nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de NLsupport diensten te staken indien de klant:
* aan NLsupport valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
* nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
* de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
* in strijd handelt met artikel 4.1 tot en met 4.5;
* in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
* sursťance van betaling heeft aangevraagd;
* onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden.

ARTIKEL 12 PRIJZEN

12.1 De klant is afhankelijk van de te leveren NLsupport dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn inclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
12.2 NLsupport is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de webpagina's van NLsupport. De klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van art. 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

ARTIKEL 13 BETALING

13.1 De aan NLsupport verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen 18 dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.
13.2 Indien de klant niet binnen de termijn van art. 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zondere nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 10,--, tenzij NLsupport aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan NLsupport niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
14.2 NLsupport heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NLsupport haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van NLsupport opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NLsupport niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 15 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op elke overeenkomst tussen NLsupport en de klant is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van art. 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat NLsupport een beroep op art. 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

 

-----